BA: Mundtlig eksamen

Kære Studerende

Tillykke med jeres aflevering af BA-rapporten. Nu venter den mundtlige eksamen forude, og på BA- projektklyngens blog finder i en nærmere beskrivelse af , hvordan eksamen kommer til at forløbe.

Teksten er også gengivet herunder:

Eksamenslokaler og adgang hertil
Eksamenslokaler oplyses af eksamenskontoret, men kan også findes på intranettet under Studiehåndbog > Eksamen > Eksamensplaner. (Red. Vi skal være i 4a20)
Eksamensplanen viser også, hvilket tidsrum du skal op i og hvor lang tid eksamen forventes at vare.

Afvikling af eksamen
Der er sat 40 minutter af til hver studerende inkl. votering og feedback.
De 40 minutter til hver studerende er fordelt således:

  • 10 min.: den studerendes præsentation (Red. Ingen gruppepræsentation hos undertegnede)
  • 20 min.: diskussion med censor og eksaminator
  • 10 min.: votering inkl. feedback

Grundlaget for bedømmelsen
Bedømmelsesgrundlaget som det fremgår af mit.itu.dk er jeres rapport, samt den mundtlige eksamination heraf. I skal gennem dette dokumentere opnåelsen af læringsmålene:

The overall goals of a project are:

  • To identify, define and delimit a problem within information technology.
  • To identify and analyse relevant means for solving the problem, such as academic theories, methods, literature, tools and other sources, as well as existing solutions to the problem.
  • To combine the selected means, develop them further if necessary, and apply them in a concerted effort towards the solution of the problem.
  • To evaluate the achieved solution.
  • To report in a coherent and stringent way the problem, the background research, the work towards the solution, the achieved solution, the evaluation, and other relevant material, while adhering to the academic standards.
  • To reflect upon the problem, the chosen approach, the achieved solution, and other findings.

Vægtning og karakter
Hverken studieordningen eller kursusbeskrivelsen specificerer hvor meget den mundtlige præstation vægtes i forhold til opgaven – så det bedømmes som en helhed.
Du bedømmes ud fra 7-trinsskalaen.

Forberedelse
Du bør altid forberede dig grundigt. Det gør du dels ved at vælge et godt emne, dels ved at øve dig på dit mundtlige oplæg på samme måde som du vil holde det til eksamen: tal højt, brug PowerPoint-slides eller andet skriftligt materiale, stå op – og hav gerne tilhørere på. Du skal have lidt luft tidsmæssigt, for til eksamen tager det altid lidt mere tid end ved generalprøven.

Selve eksamen
Begynd altid med at forankre din mundtlige præsentation i opgaven og forskningsarbejdet, så eksaminator og censor får en ide om, hvor det mundtlige skal placeres i helheden. Og ligesom jeres opgaver har en titel, er det en god ide at starte med at præsentere en overskrift for den mundtlige eksamen, som klart signalerer hvad indholdet er.

Det er vigtigt at understrege, at du med dit emnevalg sætter dagsorden for den mundtlige eksamen. Eksaminator og censor spørger godt nok ind til din præsentation og relaterer ofte også til opgaven og arbejdet med dette.
Men spørgsmålene tager udgangspunkt i det emne, som du har sat for den mundtlige eksamen. Det er dog ikke udelukket, at spørgsmålene bringer andre aspekter på bane, enten for at give dig mulighed for at demonstrere kendskab til det den øvrige del af opgaven.

Spørgsmål stilles aldrig for at overhøre – endsige nedgøre. Spørgsmål stilles for at give dig lejlighed til at vise, at du kan andet og mere end du selv har bragt på bane.

Eksaminator styrer tiden stramt. Hvis du er ved at gå over den aftalte tid, gør eksaminator opmærksom på, at du skal til at runde af. Hvis tiden skrider helt, kan det være nødvendigt at stoppe din præsentation. Du kan godt lægge ud med at sige, at du ikke ønsker at blive afbrudt af spørgsmål under din præsentation. Det vil eksaminator og censor i almindelighed respektere, men hvis din præsentation kalder på opklarende spørgsmål vil eksaminator og censor stille dem.

Praktisk og teknisk
Uddel gerne kopier af overheads eller disposition til eksaminator og censor. Der vil altid være en computer med netadgang og en projektor. Du kan også vælge at bruge din egen computer. Bemærk, at du har ansvaret for at teknikken fungerer, selv om IT-afdelingen om morgenen tjekker, at udstyret i eksamenslokalet virker. Så hvis du vil benytte PowerPoint eller anden digital præsentationsform, så sørg altid for at have en backup på papir og en USB-stick med din præsentation.

Gode eksamenshilsner,
BA-vejlederne 2012

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...