Grundform på rapport

Grundformen på akademiske rapporter på DDK og DMD kan med en grov simplificering koges ned til denne essens:

0. Abstract (på engelsk, hvis rapporten er på dansk, og vice verca)
1. Indledning
2. Metode
3. Teori
4. Analyse
5. Diskussion
6. Konklusion
7. Perspektivering
8. Litteraturliste
9. Appendiks og bilag

Som skrevet, er det en grov simplificering, som her kun tjener som afmystificering af DDK/DMD-rapportens del-elementer. Spørg altid jeres vejleder tilråds om, hvad der tjener jeres rapport bedst.

Den gode rapport har de nævnte elementer med, men fremviser en struktur, supplerende kapitler og navngivning som tjener problemformuleringen bedst muligt.

Jeg vil senere komme ind på hvert enkelt punkt og kapitel med en uddybning af forventningerne til deres indhold.

Humaniora vs. Naturvidenskabelige rapporter

Et rapport på et naturvidenskabeligt fakultet ville ofte være bygget op over denne model

  • Introduktion
  • Målet med undersøgelsen
  • Litteratur-review (teori)
  • Metodiske overvejelser om empiri
  • Metodiske overvejelser om analysemetoder
  • Resultater
  • Diskussion
  • Konklusion
  • Abstrakt

Det er lidt anderledes end, hvad vi er vant til. Men alligevel ikke helt så forskellig. Den grundlæggende forskel er, at de måler på fænomener, hvor vi prøver at forstå dem.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...